Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi (Tezli)

Ders Listesi

Ders Listesi için Tıklayınız

Ders Planı

 

BİRİNCİ YARIYIL

 

Kredi

 

Kısıtlı Seçimlik Ders I

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders II

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders III

3

İKİNCİ YARIYIL

 

 

 

Kısıtlı Seçimlik Ders IV

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders V

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders VI

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders VII

3

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

 

 

Kısıtlı Seçimlik Ders VIII (Tezsiz için)

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders IX (Tezsiz için)

3

 

Kısıtlı Seçimlik Ders X (Tezsiz için)

3

 

Serbest Seçimlik Ders I

0

KSUY 5999

Proje (Tezsiz için)

0

KSUY 5887 + KSUY 5888

Seminer + Tez ( 2 Dönem alınmalı)

0

 

Ders Tanımları

 

EM 5112 Mühendislikte Proje Yönetimi

Proje organizasyonu, projede liderlik koşulları, projelerde mühendislik tasarımları, projelerde iş ağları ve teknikleri. CPM ve PERT yöntemleri, proje bütçeleri, projelerde maliyet analizleri, projelerde kaynak yönetimi, proje uygulaması ve kontrol.

EM 5203 İstatistiksel Veri Analizi ve Karar Verme

İstatistiksel analiz teknikleri ve sayısal karar verme modelleri ile bilgisayar ortamında verilerin analiz edilebilmesi, bir karar problemini modelleyebilme. Hipotez testleri, olasılık dağılımları, karar ağaçları, doğrusal programlama.

EM 5490 Yöneylem Araştırması

Modellemeye giriş, doğrusal programlamaya giriş, grafik çözüm, simpleks algoritması, ulaştırma modelleri, atama modelleri, tam sayılı programlamaya giriş, gezgin satıcı problemi, ağ modelleri.

KSUY 5111 Ulaştırma Mühendisliği ve Planlaması

Ulaştırma ve sosyo-ekonomik gelişme. Ulaştırmanın gelişimi. Ulaştırma türleri: Kara ulaştırması- Hava ulaştırması- Su ulaştırması- Boru hatları. Ulaştırma türlerine ait altyapılar. Terminaller.Ulaştırma türlerinin işletme karakteristikleri. Performans kriterleri. Kapasite. Trafik esnekliği. Enerji tüketimi. Güvenlik Kent ulaştırma türleri. Ulaştırmada beklenen gelişmeler. Ulaştırma planlamasının amacı. Genel hatları ile ulaştırma planlaması. Ulaştırma ve arazi kullanımı. Ulaştırmanın çevresel etkileri.

KSUY 5112 Kent İçi Ulaştırma Sistemleri

Giriş ve Temel Kavramlar, Kentlerin yapısı, Kentlerin tarihsel gelişimi, Kent içi aktiviteler, Kent içi ulaştırma gereksinimi, Kent içi ulaştırmada yolculuk özellikleri, Kent içi ulaştırma sistemleri, özellikleri ve performansları, Kent içi ulaştırma planlaması aşamaları, Kent içi ulaştırmada talep yönetimi.

KSUY 5113 Kentsel Peyzaj Tasarımı

Kentsel Peyzaj tasarımı, yeni kurulan veya varolan kentsel yerleşim alanlarında yaşayan insanlar için yeni yaşama ortamları önerir. Her kentsel peyzaj tasarımı projesi, proje alanını kullanan insanlara sunulmuş bir değişim önerisidir. Dolayısı ile kentsel peyzaj tasarımı projesi yalnızca varolan kentsel mekanı tekrar düzenlemez; aynı zamanda proje alanı kullanıcılarının deneyim ve kullanım alışkanlıkları dışında yeni kullanım şekilleri de önerir.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak, bu ders kapsamında bazı kentsel alanların/mekanların kentsel yenileme ve dönüşüm olanakları da araştırılarak peyzaj tasarımları yapılacaktır. Özellikle hızla betonlaşan kentlerimize, insanların özlemini çektikleri doğayı olabildiğince geri getirmek, estetik ve işlevi dengeleyerek yeşil ağırlıklı tasarımlar ortaya koymak birincil hedef olacaktır.

KSUY 5114 Şehirsel Sistemler

Şehirsel Gelişme Süreçleri, İnsan Eylemleri ve Şehirsel Sistemler, Demografik Degişim ve Göç, Şehirsel Sistemlerin Evrimi-Şehirleşme Döngüleri, Şehirsel Dinamikler, İşlevsel Şehirsel Alt-Sistemler, Şehirsel Sistem Analizi, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirsel Sistemler, Küreselleşme ve Küresel Ağlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Mekansal Gelişme Üzerindeki Etkileri, Şehirsel Gelecek-Kentsel Rekabet

KSUY 5115 Kentsel Lojistik

Lojistik Kavramı, Lojistiğin Evrimi, Lojistik Yönetimi, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), Üçüncü Parti Lojistik (3PL), Dördüncü Parti Lojistik (4PL), Yalın ve Çevik Lojistik, E-Lojistik, Kentsel Lojistik, Kentsel Lojistiğin Önemi, Tanımı ve Kapsamı, Kentsel Lojistiğin Tarafları ve Unsurları, Kentsel Taşımacılıkla İlgili Sorunlar ve Çözümler, Türkiye’deki Lojistik/Taşımacılık Sektörü ve Lojistik Merkezler, Lojistik Merkezlerin Sınıflandırılması, Organize Lojistik Bölgeleri (OLB) Temel Özellikleri, OLB’lerde Bulunması Gereken Hizmetler, OLB Büyüklük Tayini, OLB Yer Seçimi, OLB’ler İçin Fizibilite Etüdü

KSUY 5116 Liman ve Terminal İşletmeciliği

Limanların tanımı, görevi, faaliyet alanları ve sınıflandırılması. Limanların örgütsel ve idari yapısı ve ülkemizdeki uygulamaları. Deniz ve liman trafiğinin düzenlenmesi. Limanların altyapı ve üstyapılarının planlanması ve işletmesi. Yük cinsine göre ihtisaslaşmış konteyner, Ro-Ro, sıvı yük, dökme yük, parça yük terminalleri ve açık deniz yükleme ve depolama tesisleri. Terminallerde yükleme-boşaltma donanımları, yük istif, depolama ve terminal içi taşıma şekilleri. Limanlarda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları. Limancılıkta kullanılan teknik terimler.

KSUY 5117 Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi

Temel örnekleme teorisi, Örneklemede pratik uygulamalar, Modelleme ve tahminde hatalar, Veri toplama yöntemleri, Ağ ve bölgeleme sistemleri, Seyahat talebi modellemesinde modern yaklaşımlar: pratik uygulamalar ve hatalar, Seyahat dağılımı modellemesinde sentetik modeller ve pratik uygulamalar ve hatalar, Türel dağılım ve direkt talep modelleri, Farklı alternatif seçim modelleri: tanımlama ve tahmin yöntemleri, Model agregasyonu ve taşınabilirliği, Trafik atamasında modern yaklaşımlar: pratik uygulamalar ve hatalar, Ulaşımda arz-talep dengesi, Basitleştirilmiş ulaşım talep modelleri ve seyahat talebi modellemesinde diğer önemli konular.

KSUY 5118 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (CBS)

Giriş, CBS ile İlgili Tanım ve Kavramlar, CBS’nin Kullanım Alanları, Coğrafi Veri tipleri ve Kaynakları, CBS’nin Bileşenleri, CBS Oluşturma Aşamaları, Kent ve Ulaşım ile ilgili Disiplinler, CBS ile Kent ve Ulaşım Planlarının Hazırlanması, Uygulama Örnekleri

KSUY 5119 Kamusal Alan ve Erişilebilirlik

Engelli kimdir, engellilerin gruplanması ve özellikleri, yasal çerçeve, fiziki çevrede karşılaşılan tasarıma bağlı engeller, erişebilirlik neden gerekli, nasıl sağlanabilir, kamusal alanlarda alınabilecek önlemlerin tartışılması, evrensel tasarım prensibinin benimsenmesi, fiziki çevrede erişilebilirlik konusunda alınacak önlemler.

KSUY 5121 Ulaştırma Sistemleri Analizi

Giriş: Ulaştırma sistemleri analizi- Ulaştırma sistemi ve etkinlikler sistemi arasındaki ilişkiler- Ulaştırma talebinin kestirilmesi: Ayrık davranış modelleri, yarar fonsiyonları ve kayıtsızlık eğrisi-Deterministik tüketici davranışı modeli, Stokastik tüketici davranışı modeli, Toplulaştırılmış davranış modelleri, Ulaştırma sunusu: Maliyet fonksiyonları, Ulaştırma sistemlerinin performansları ve performans fonksiyonları, İşletme planları, Ağ analizi, Değerlendirme ve seçim süreci, Ulaştırma projelerinin değerlendirilmesinde fayda-maliyet analizi ve çok ölçütlü değerlendirme teknikleri ve genel değerlendirme.

KSUY 5122 Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler

Kavramsal Açıklamalar: Kırsal Alan Kırsal Yerleşme Kavramları, Metropoliten Kır / Şehir Kır Yerleşme Kavramları, Metropolitenleşme Olgusu ve Metropoliten Alan Kavramı Tarih içinde metropoliten kent çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu ve Metropoliten Çeper Kavramı. Sanayi Öncesi Kentten Global Kente: Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri Gelişmiş Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Metropolitenleşme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi Dönüşüm Süreçlerinin Karşılaştırılması: Ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. Küreselleşme sürecinde kent çeperi: Küreselleşme süreci değişim ögeleri bağlamında ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. İstanbul Kent Makroformu: Küreselleşme Sürecinin Toplumsal Yapı ve Mekana Etkisi.

KSUY 5123 Karayolu Ulaşım Ağlarında Tünel İşletim Sistemleri

Tünellerdeki Trafik Sistem Analizi, Tünel Aydınlatma Sistemleri, Tünel Havalandırma Sistemleri, Tünel Trafik Sinyalizasyonu, Tünel Enerji temin Sistemleri, Tünel Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri, Tünel Radyo Sistemleri, Tünel Otomasyonu

KSUY 5125 Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj tanımı, kavramı ve çeşitleri. Peyzaj Mimarlığı’ nın konusu ve ilgi alanının tanıtılması. Peyzaj Mimarlığı’ nın diğer tasarım, planlama, mühendislik ve sanat dalları ile olan ilişkileri. Peyzaj mimarlığının değişen ölçeklerdeki çalışma alanları. Bu ölçeklere bağlı izlenen süreçlerin tanıtılması. Tasarım elemanlarının örneklerle ele alınması. Arazi formları ve çeşitleri, bitkisel elemanlar, peyzaj yapılarının tanıtılması.

KSUY 5126 Açık Alanların Yönetimi

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm proje ve uygulamalarında acil durum koşullarında yaşamsal öneme sahip olan açık alan ve yeşil alanların ‘yerleşim’ alanlarına yeterli yakınlıkta ve genişlikte sağlanması, süreklilik içinde olmaları ve kolay erişilen ve denetlenebilen alanlar şeklinde planlanmaları. Acil durum koşullarında kullanılacak açık alan ve yeşil alanların mekansal dağılımlarının, risk düzeyleri yüksek görülen ve acil durum ortamında daha fazla ihtiyaç gösterecek bölgelere yakınlık ve genişlik açılarından yeterli olup olmadıkları, açık alan ve yeşil alanların yönetimi ve işletmeciliğine toplu bir yaklaşımda bulunulacaktır. Açık alan ve yeşil alan sisteminde kapsamlı hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi açısından mülkiyet, bakım ve denetim konularına yer verilecektir.

KSUY 5127 Park Dönüşüm Projeleri

Deprem parkları birden fazla mahalleye hizmet veren genç, yetişkin, yaşlı ve özürlü insanlar için yapılan park düzenlemeleridir. Park dönüşüm Projeleri İçin (Deprem Parkları İçin) Yer Seçim Kriterleri, Park dönüşüm Projeleri İçin (Deprem Parkları İçin) Gerekli Olan Açık ve Yeşil Alan Miktarının Belirlenmesi ve Planlama İlkeleri dersin içeriğini oluşturacaktır.

KSUY 5211 Kamu Altyapı Projelerinin Yönetimi

Altyapı projelerinin ve yönetiminin tanımlanması, Altyapının organizasyonu ve sistemler, Kamu altyapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi, Altyapının planlanması, programlanması ve bütçelenmesi, Tasarım ve proje geliştirme, Çevresel etkisinin değerlendirilmesi, Altyapı inşaatları, montajı, olay çalışmaları, özet ve gelecek yönelimler.

KSUY 5212 Arazi Kullanım Etiği ve Yönetimi

Uzaysal yapının bölgesel ve arazi kullanım tanımları, üç boyutlu uzay-iki boyutlu arazi, refah kaynağı olarak arazi: nüfus ve kentsel büyüme, kiralama ve yararlılık: arazi kullanım modellerindeki değişkenler.

KSUY 5213 3 Boyutlu Modelleme ve Lazer Tarama Teknolojisi

Bu teknoloji, üç boyutlu kent modeli verisine ihtiyaç duyulan kent planlama, telekomünikasyon, çevre izleme, trafik ve güvenlik gibi çok çeşitli alanlarda yüksek duyarlıkla kullanılmaktadır. Lazer verisi ve görüntülerden objelerin otomatik olarak çıkarılması son zamanlarda önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Lazer tarama teknolojisi ile SYM ve bu modelden Sayısal Arazi Modeli (SAM) üretiminin yanında, ürettiği yoğun verilerden bina ve ağaç gibi yer üstü objelerin çıkarılması da mümkün hale gelmiştir. Bu verilerin sınıflandırılmasıyla bina, ağaç gibi objeler ortaya çıkarılabilir ve ayrıca yalın arazi yüzeyi de belirlenebilmektedir. Kentsel alanların değişim hızını etkileyen binalar üç boyutlu modelleme için önemli objelerdir. Bu sebeple bu objelerin etkin ve hızlı bir biçimde belirlenmesi gerekir. Günümüzde bu gereksinim görüntü ve lazer verilerini kullanan birçok sistem tarafından karşılanabilmektedir.

KSUY 5214 Malzeme Bilimi

Katıların atomik yapısı; İdeal olmayan katıların yapısı; Nokta ve çizgi hataları; Arayüzey hataları; Katıların mekanik özellikleri; Gerilme-mukavemet ilişkisi; Çatlama ve yorulma; Kristal yapılı katılarda plastik bozulma; Kristal yapılı katıların teorik mukavemeti; Dislokasyon enerjisi; Kayma düzlemleri ve sistemleri; Dislokasyon oluşumu; Mukavemet mekanizmaları; Çökelme sertleşmesi; Malzemelerde akma kavramı

KSUY 5215 Intermodal Taşımacılık

Birden fazla taşıma türünün entegrasyonuyla yapılan taşımacılıkta kullanılan uluslararası ifadeler ve tanımları. Çok türlü taşımacılık (multi-modal transport), Türler arası taşımacılık (Inter-modal transport) ve kombine taşımacılık (combined transport). Değişik taşıma türlerinin kuvvetli ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (KZFT), analizi. Taşımacılıkta uzmanlaşma, rekabet, işbirliği ve uygun taşıma şeklinin seçimi. Değişik taşıma sistemlerinde kullanılan yük taşıma araçları ve değişim eğilimleri ile taşımacılıkta kullanılan teknik terimler. Taşıma zincirinde karayolu, demiryolu, denizyolu, iç suyolu ve havayolu taşıma araçlarının her birinin ekonomik olduğu yerlerde kullanıldığı karma taşıma sistemleri. Ro-Ro, Ro-La (TOFC), Piggyback (COFC) uygulamaları. Çekicili, çekicisiz refakatli ve refakatsiz taşıma şekilleri. Intermodal taşıma zincirinin yükleri birleştirme, taşıma türleri arasında bağlantı kurma, aktarma ve dağıtım gibi ana fonksiyonlarının incelenmesi. Avrupa ve Türkiye’de karma taşımacılık uygulamaları. Karma taşımacılık yönünden limanlarımızın demiryolu ve karayolu bağlantılarının incelenmesi.

KSUY 5216 Şehirsel Mekan-Tasarım ve Estetiği

Tasarım ve Estetiği dersinde; genel kavramların tanımlamaları, yerleşme kimliği, yerleşme kimliğini belirleyen fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel yönlendiriciler İnsan-Mekan kavramı ilişki değerlendirme tartışmaları, İnsan-Mekan Mimari ve Şehirsel mekan, Şehirsel mekan ögeleri ve değerlendirmeler Şehirsel mekan ve şehirsel kimlik Şehirsel kimlik belirleyen ögeler ve yönlendiriciler, Estetik ile ilgili kavramsal açıklamalar, Yerleşmeler ve estetik tasarım yaklaşımları, Yerleşme Estetiği yönlendiricileri, Yerleşme Estetiği analizleri ve kurgu ilkeleri vb. konuları görsellerle tartışmalı bir ortamda işlenecektir.

KSUY 5217 Ulaştırma Yatırımlarının Değerlendirilmesi

Ulaştırma altyapısının özellikleri, Yatırımla ilgili kavramlar, Değerlendirme Metodolojisi, Talep tahmini, Güncelleştirme tekniği, Ulaştırma altyapı ve işletme maliyetleri, Ekonomik maliyetler (Gölge fiyatları, diğer düzeltme faktörleri), Ekonomik faydalar (İşletme maliyetlerindeki azalmalar, zaman kazancı, kaza azalması, çevreye zararların azalması, diğer faydalar), Maliyet ve faydaların karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirme ölçütleri, Çök ölçütlü değerlendirme yöntemleri, Avrupa Birliği’nde ortak değerlendirme yöntemi geliştirme çabaları ve uygulanmakta olan yöntemler.

KSUY 5218 Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC)

Günümüzde çok karmaşık olan endüstriyel sistemlerin kumanda ve kontrol problemleri artık PLC teknolojisi kullanılarak çözümlenmektedir. PLC’ ye giriş, PLC’ nin yapısı, Çalışma biçimi, Kullanıcı programın yürütülmesi, Programlama çeşitleri, Programlama yapıları, MDG ile programlama tekniği, LKG ile programlama ve Komut ile Programlama, Lojik işlemi başlatma ve işlem komutları, PLC’ de programlama mantığı, Program örnekleri, Seri bağlı kontaklı devreler, Seri-paralel bağlı kontaklı devreler, SET ve RESET komutları, Kenar tetiklemeler, Zamanlayıcılar, Giriş, Zamanlayıcı Türleri, Zamanlayıcı Programlama, Sayıcılar, Giriş, Sayıcı Türleri, Sayıcı Programlama, Karşılaştırma işlemleri ve komutları, Program Akış Kontrol komutları, PLC ve Bilgisayar bağlantı seçenekleri, PLC’ nin ek modüllerinin teknik özellikleri, PLC programlamanın çeşitli endüstriyel sistemler için uygulama örnekleri.

KSUY 5221 Kent Morfolojisi

Kent morfolojisinin tanımı, morfolojinin teorik temeli, şehir yapısının tarihsel değişimi, ikincil şehir elemanlarının prensibi, yerleşimlerin gelişimi, yerleşimler ve büyüme, plan analizi, şehir dokusunun analizinde uzaysal yöntemler, ülkemizden örnek bir alanın analizi.

KSUY 5301 Trafik Yönetim ve Kontrolü

Dünyanın birçok kentinde nufus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak Ulaştırma ve Trafik sorunları yaşanmaktadır. Bazı Dünya Kentleri bu sorunları baştan iyi saptayarak Ulaştırma ve Trafik sorununa kalıcı çözümleri uygulamakla beraber birçok kent de bu sorunlarla çok büyük bütçeler ayırarak boğuşmaktadır. Kentlerin Ulaştırma ve Trafik Sorunu yaşamaması için, yapılması gereken en önemli ana konulardan birisi de ‘’ Kent içi Trafik Yönetim ve Kontrol ‘’ dur. Trafik Yönetim ve Kontrol konusu; Kentin mevcut ulaştırma alt yapısını en optimum kullanarak yaya, sürücü ve araçların uygun bir trafik hiyerarşisi içinde kent içinde hareketlerini sağlamaktır.

KSUY 5302 Akıllı Ulaştırma Sistemleri

AUS Unsurları ve Hissedarları, AUS Sistem Mimarisi ve Standartları, İleri Trafik Yönetim Sistemleri, İleri Yolcu Bilgi Sistemleri, İleri Toplu Taşıma Sistemleri, Ticari Araç Operasyonları, Modlararası Sistemler, İleri Araç Kontrolü ve Güvenlik Sistemleri, Otomatize Karayolu Sistemleri, AUS’de İletişim Meseleleri, Dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de AUS Konuşlandırma Durumu, AUS’nin Değerlendirilmesi ve Gelecekteki Problemler.

KSUY 5304 Ulaştırma Ekonomisi

Genel mühendislik ekonomisi prensipleri, ekonomik analiz esasları, fayda-masraf analizleri, iş planlama teknikleri, çevresel etki değerlendirmesi, gelişme planı aşamaları, yapılabilirlik, optimizasyon yöntemlerinin ulaştırma sistemlerine uygulanması, uygun geçgi belirlenmesi, belirsizlik altında karar verme yöntemleri, risk belirsizlik ve güvenilirlik kavramları.

KSUY 5305 Ulaştırma I

Genel bilgiler, yarma ve dolgu hacimleri, kütleler diyagramı ve optimum toprak dağıtımı, kazı yöntemleri, kazı araçları, damperler, demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı.

KSUY 5306 Ulaştırma II

Karayolu elemanları ile ilgili temel kavramlar, sürücü-yaya-taşıt karakteristikleri. Karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yol geometrik standartları ve proje trafiği. Kapasite. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar. Yatay kurbalar. Kent yolları. Kavşak kontrol ve tasarımı. Karayolu tasarımında zemin mühendisliği. Drenaj.

KSUY 5307 Afet ve Acil Durum Yönetimi

Kavramlar ve tanımlar: Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği

KSUY 5308 Metropoliten Yönetimler

Metropoliten yönetimin tanımı, gerekli olup olmadığı. Metropoliten örgütlenmenin çeşitleri. İşbirliği yöntemi, özel yetki kuruluşları geliştirme yöntemi, genel metropoliten yönetimin bir ve iki aşamalı örnekleri. Paris, Londra, Berlin, Amsterdam, Toronto, Tokyo, Moskova, Roma ve Kahire Metropoliten örneklerin incelenmesi, Türk Büyükşehir Yönetiminin değerlendirilmesi.

KSUY 5309 Kentsel Hukuk

Bu ders kapsamında, planlama yetkileri, planlar hiyerarşisi, teknik ve sosyal altyapı, plan uygulama araçları, mülkiyet hakları, kentsel koruma mevzuatı, gecekondu mevzuatı, kıyı mevzuatı, planı olmayan alanlarla ilgili yönetmelik, özel çevre koruma bölgeleri, turizm alanları, sanayi alanları, tarım alanları, su kirliliği kontrol alanları, orman alanları, kara avcılığı alanları, su ürünleri üretim alanları, milli parklar ve doğal afet alanları ile ilgili mevzuat incelenecek ve bu mevzuatın uygulanmasından ortaya çıkan sorunlar saptanacaktır.

KSUY 5310 Kent ve Kentleşme

Tarihsel perspektifte kenti anlamaya ve kentlerin tarih içinde nasıl ve neden değiştiğini, değişimin arkasındaki sosyo-ekonomik, politik ve teknolojik değişimleri anlamak.

KSUY 5311 Atık Yönetimi

Katı atık kaynakları ve içerikleri, geri dönüşüm, tekrar kullanım, atıkların azaltılması. Entegre atıkı yönetimi, Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve işlenmesi. Tıbbi atıkların yönetimi, tehlikeli atık yönetimi, arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri. Atık suların geri kazanılması, yeniden kullanımı, kentsel, sanayi ve tarımsal yeniden kullanım, tekrar kullanım sistemlerinin finansmanı.

KSUY 5312 Ulaştırmanın Çevresel Etkileri

Giriş, Tanımlar, Enerji kullanımı ve ulaştırma kaynaklı hava kirliliği, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği, ulaştırmada alan kullanımı, trafik kazaları, trafik tıkanıklığı, ulaştırmanın neden olduğu diğer çevresel etkiler (iklim değişimi, sera gazları, asit yağmurları, zemin ve suyun bozulması, bölme etkisi), Ulaştırma türlerinin bu etkiler açısından farklılıkları, Ulaştırma türlerinde çevresel etkilere ilişkin parametrelerin irdelenmesi, Birim trafiğe düşen çevresel etki maliyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Çevresel etkilerin ulaştırma planlamasındaki önemi, Çevresel etkilerin azaltılması için önlemler.

KSUY 5313İki Tekerlekli Araçlar İçin Güvenli Kentiçi Yol Tasarımı

İki Tekerlekli Araçlar İçin Güvenli Kentiçi Yol Tasarımı: İki tekerlekli araçların özellikleri, sürücü özellikleri, tasarım aracı, bisiklet yollarının tasarımı, iki tekerlekli araçların trafik güvenliğine etkileri, kapasite analizi, iki tekerlekli araçların kazaları, yol bakımı, trafik yönetimi, yatay ve düşey işaretlemeler, gürültü ve çevreye etkileri, kavşaklar, görüş mesafesi, boyuna eğimler, döner kavşaklar, Avrupa Birliği politikaları.

KSUY 5314Karayolu Kapasite Analizi

Kapasite ile ilgili tanımlar, kapasiteyi etkileyen faktörler, hizmet düzeyi, şehirlerarası yol kesimlerinde kapasite analizi, üç kollu kavşaklarda kapasite analizi, dört kollu kavşaklarda kapasite analizi, sinyalizasyonlu kavşaklarda kapasite analizi, rampalı kesimlerde kapasite analizi, dönel kavşaklı kesimlerde kapasite analizi, trafiğe katılım ve ayrılma noktalarında kapasite analizi, yaya yollarının kapasite analizi, bisiklet yollarının kapasite analizi, kapasite artırma yöntemleri.

KSUY 5315Kentiçi Yol Üstyapı Yönetim Sistemi

Kent yol ağının sınıflandırılması, üstyapı tipi seçim metodolojisi, referanslama teknikleri, veri tabanları ve sorgulama, üstyapı sürüş konforu ölçümleri, yol kaplamalarında görülen bozulmalar ve tamir teknikleri, üstyapı bakım stratejileri, öncelik belirleme yöntemleri, fayda/maliyet analizi, coğrafi bilgi sistemi ile üstyapı yönetim sistemi, örnek uygulamalar.

KSUY 5316Trafik Simülasyonu ve Mikrosimülasyon

Model nedir, Modelleme Araçları, Ulaşım Planlamasında Modelleme, Simülasyon Modelleri ve Sınıflandırılması; Trafik Simülasyonu Nedir, Amaçları, Faydaları Nelerdir. Mikrosimülasyon Temel Kavramları: Simülasyon Modeli, Kalibrasyon, Geçerlilik, Doğruluk, Proje, Yazılım Veri Toplama ve Organizasyonu, Aımsun 6 ile Mikrosimülasyon Modeli Oluşturma ve Analiz

KSUY 5317Demiryolu Üstyapı Hesaplamaları

Demiryolu üstyapısına uygun olarak seçilen statik durum (Zimmerman), Esas fonksiyonların tanımlanmaları ile “Travers Çökmesi” ve “Ray Eğilme Momenti”nin hesaplanmaları (Winkler Hipotezi), Travers hesaplamaları beraberinde hesaplamlara balastın etkisi, Hesaplamalarda kullanılacak “Dinamik Etki”nin saptanması yöntemi, Sayısal uygulamalar.

KSUY 5318Demiryolu Üst Yapı Elemanları ve Bakım Esasları

Demiryolu Üstyapı Elemanları ve Bakım Esaslar; Demiryolu üstyapı elemanlarında rayın fiziksel ve geometrik değerleri arasındaki bağıntılar; bağıntıların saptanması için yapılan uygulamalar, ray aşınmalarının atalet ve mukavemet momentleri değerlerine etkimelerinin saptanması, sayısal uygulamalar. Demiryolu hatlarında bakımın anlam ve önemi, bu anlam ve öneme dayalı olarak uygulamadan alınan bir örneğin işlenmesi ve anlatımı.

KSUY 5319 Modern Toplu Taşıt Sistemleri

Modern yeni nesil toplu taşıtlar. Yeni nesil toplu taşıtların karsılaştırılmalısı; performans/fayda/maliyet analizi. Gelişmiş Sürücü Uyarı ve Bilgi Sistemleri: Sistemlerin trafik akışına etkileri Araç paylaşım/cybercar sistemleri Modern Toplu Taşıt Teknolojilerinin Uygulama Örnekleri Toplu taşıt sistemlerine genel bakış

KSUY 5320 Ulaşım Eksenli Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüme ilişkin temel kavram, kuram ve tartışmalar, Türkiye’nin 2000li yıllarda sürdürdüğü kamusal politikalar çerçevesinde ulaşım ve arazi kullanım ilişkileri ve mekansal örgütlenme süreçleri, mekansal politikaların kentsel dönüşüm üzerinden kentsel ve toplumsal yansımaları, yasal - yönetsel çerçeve ve uygulama örnekleri

KSUY 5321 Arazi Kullanımı Ulaşım Modelleri ve Politikaları

Mekansal yerleşim (konum) ve ulaştırma arasındaki ilişki gerek kensel ölçekte gerekse de bölgesel ve ulusal ölçekte incelenegelmiş önemli bir konu olmuştur. Günümüzde modelleme ve planlama çalışmaları, teoride ve de uygulamada olmak üzere, bireysel olmaktan uzaklaşarak bir bütün olarak düşünülmektedir. Hatta bu tanımın içine sosyo-ekonomik ve çevresel boyutlar da katılmaktadır.

Bu geniş tanım içerisinde, arazi kullanımi ile ulaşım sistemi ve talebi arasındaki döngüsel ve de çok önemli olan bu ilişki ve bunun sonuçları ve değerlendirmesi dersin kapsamında modelleme ve planlama olmak üzere iki ana başlık altında ve kentsel ölçekte incelenecektir.

KSUY 5322 Karşılaştırmalı Kentsel Siyaset

Kent, Kent Yönetimleri (yerel yönetimler)ve kentsel siyasete ilişkin temel kavram, kuram ve tartışmalar. Türkiye’nin genel kamu örgütlenmesi içinde kent( yerel) yönetimlerinin yeri, yapısı, mevzuatı ve işleyiş mekanizmaları, Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetim Sistemlerinin karşılaştırılması, sorun alanlarının tesbiti ve özgün sorunların, uluslar arası normatif metinler, belgeler bağlamında tartışılması,Toplumsal, İktisadi, siyasi ve idari bakımdan güncel sorunlarıyla kent yönetimleri üzerine genel tartışma ve değerlendirme.

KSUY5323 Kentiçi Raylı Sistemin Özellikleri


Toplu taşıt sistemlerine genel bakış, kentiçi raylı sistemin genel özellikleri, tramvay, hafif metro ve metro sistemleri, bu sistemlerin işletme, araç, hat, enerji besleme özellikleri, yapım-bakım yöntemleri, tasarım-bakım kriterleri, dünyadaki ve ülkemizdeki raylı sistem özellikleri.

KSUY 5326 Yaşanabilir Kentlerde Ulaştirma Sistemlerinin Işletilmesi Ve Yönetimi

Ulaştırmada işletmenin yeri ve önemi, Kent ve ulaştırma ilişkisi, Kentsel ulaştırmadaki yaygın yanlışlıklar, Yaşanabilir kentler için ulaştırma politikaları, Temel işletmecilik bileşenleri, Performans kavramı ve bileşenleri (servis düzeyi, kaynak tüketimi), Talep, performans, kapasite ve kaynak tüketimi ilişkileri, Ulaşım ağı tipleri ve karakteristikleri, Ulaşım türleri ve işletmecilik şekilleri, Taşıt rotasyonu ve rotaların belirlenmesi, Zaman çizelgeleri, Taşıt ve personel çizelgeleri, Taşıt filosunun boyutlandırılması, Talep-sunu dengesi ve ücret stratejileri, Toplu taşıma ağlarında aktarma problemi, duraklar ve terminaller.

KSUY5327 AUS Projeleri için Sistem Mühendisliği 

Sistemler, sistem modelleri ve bilgisayarların otomasyon ve kontrol süreçlerinde kullanımına ilişkin temel bilgiler, akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılan teknolojiler ve teknoloji sistemleri, Sistem Mühendisliği’ne genel bir bakış, Sistem mühendisliği ile ilgili temel kavramlar ve standartlar, sistem bileşenleri arasındaki hiyerarşi ve sistem mühendisliğinin rolü, sistem hayat döngüsü, sistem mühendisliği süreci ile ilgili modeler, süreç etkinlikleri,  AUS teknik süreçleri ve uygulama örnekleri.

KSUY5328 Metropoliten Alanlarda Kentsel Yapı ve Ulaş. Davr.


Bu derste öğrenciler, bir metropoliten  alana ait birey, hane ve yolculuk bilgilerini içeren ulaşım veri tabanını kullanarak, birey ve hanelerin sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri ile ulaşım davranışları arasındaki ilişkiyi; analiz etme, yorumlama ve doğrusal regresyon yaklaşımı ile modelleme yeteneğine kavuşacaklardır.

KSUY5329 Kent İşletmeciliği


Hemşehrilerin (kent halkının) ortak yerel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik mal ve hizmet üretimi, birer kamu yönetimi olan belediyeler yanında özel kesim ve üçüncü sektörce sağlanmaktadır. Bazı hizmetler ise ortak işletmelerce yapılmaktadır. Buna göre "yeni yönetişim" anlayışı, belediye işletmeciliğinin boyutlarını değiştirmektedir. Bu çerçevede derste kamu ve özel kesimde üretilen mal ve hizmet tanımları; belediyelerin işletmecilik prensipleri, belediye yasalarına göre hizmet üretme türleri yanında ulaşım, sağlık, site ve apartman yönetimleri, alışveriş merkezleri, spor alanları gibi yerel boyutlu işletmeler ele alınmaktadır.

KSUY5330 Ulaşım Altyapıları Proje Yönetimi


Ulaştırma projelerinin yönetim esasları, temel prensipleri, içerikleri ve teknikleri. Uluslararası yapım sözleşmeleri ve ulaştırma altyapıları için sözleşme yönetimi.  Risk analizi ve risk yönetimi. Ek hak talebi (Claim) ve uyuşmazlıklar. Ulaştırma altyapılarında FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) tipi sözleşmelerin özellikleri ve uygulamaları.  Kalite kontrol.

KSUY5331 Bilgisayarlı Çarpışma Simülasyonu


Mekaniksel olarak çarpışma olayının detaylarının anlatılması, çarpışma etkisinin incelenmesi için bilgisayar ortamında sonlu elemanlar tabanlı lineer olmayan dinamik analiz yapabilen özel paket programının tanıtılması, analizler için çarpışacak cisimlerin modelleme detayları, analizin yapılması, paket programın detaylarının sunulması ve örnekler ile programın kullanışlılığının anlatılması.

KSUY5332 Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Sektörü İlişkisi


Kentsel dönüşüm kavramının incelenmesi.Gayrimenkul yatırımlarının yerseçimleri, aktörleri, kentsel mekan organizasyonundaki etkilerinin irdelenmesi. Gayrimenkul sektörünün kentsel dönüşüm projeleri ile ilişkisi (aktörler, hedefler, stratejiler). Planlama kararları ve uygulamaları çerçevesinde, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörünce yapılan yatırımların beraber incelenmesi.

KSUY5333 Kentsel Aydınlatma Sistemleri

Teknolojik ilerlemelere paralel olarak; aydınlatma tekniğinin gelişmesi, kentlerin büyümesi, yaşam standartlarının değişmesi, kentsel yapı ve öğelerin, ayrı ayrı ele alınıp aydınlatılması yerine, kentsel konumlarına ve özelliklerine bağlı olarak, aydınlatılmasına, aydınlatma ile kentsel mekânın algılanabilmesine, bir başka ifade ile "kent aydınlatması" kavramının doğmasına neden olmuştur. Böylece, kentlerde gece de, güvenlik içinde yaşanabilmesi, imajın algılanabilmesi ve aktivite olanaklarının devam edebilmesi için kentsel değerlerin aydınlatılması, kentsel bütün düşünülerek gerçekleştirilmeye başlamıştır. "Kentlerin hava karardığı zaman türlü yönden kullanımı ve güzelleştirilmesi için değişik amaçlar düşünülerek aydınlatma yapılması gerekir.

Bu amaçlar; 

  • Emniyet ve güvenlik sağlanması,
  • Çevreyi tanımak, yol-yön-yer bulmak,
  • Açık hava etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kent kimliğini oluşturma ve kent güzelleştirme, olarak  sıralanabilir.

Kent Aydınlatması kavramını ve buna bağlı olarak ideal kent aydınlatması konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla verilecek bu ders içeriğindeki konuları özetlemek gerekirse; Kent insan ve aydınlatma, Optik, Parıltı, Işık Akısı, Aydınlatma Ölçüm Sistemleri. Renkler, Renk ve Kültür, Işık Kaynakları Olarak Lambalar, Geçmişten Günümüze Lamba Çeşitleri, Armatürlerin Yapısı, Armatürlerin Sınıflandırılması. Aydınlatmada Hesaplamalar, Bilgisayar Destekli Aydınlatma, Yol Tünel ve Park Bahçe aydınlatmaları, Kent ve  Işık kirliliği, Kamaşma ve güvenlik, Kentsel aydınlatmada  Yeni Teknolojiler, Kontrol Sistemleri, Kent Mobilyaları Olarak Aydınlatma Gereçleri, Kentsel Aydınlatmada Master Planının hazırlanması, konu başlıkları olarak özetlenebilir.

KSUY5335 Yol Kenarı Güvenliği Dizaynı ve Uygulaması

Karayolunu çevreleyen kenar bölgelerine giren araçların güvenliğinin artırılması için gerekli tüm mühendislik önlemlerin anlatılması, çarpışma etkisinin en aza indirilebilmesi için yapılabileceklerin sıralanması, mühendislik önlemlerinden biri olan otokorkuluklar hakkında detaylı bilgiler sunulması, çarpışma testleri ve dünyada geçerli olan çarpışma test standartlarının anlatılması, Türkiye ve dünyadan örnekler ile yolkenar güvenliği konusunun incelenmesi.

KSUY5336 AB Ulaşım Ağlarında Tünellerin Güvenlik Gereksinimleri ve İşletme Yönetimi


Avrupa Birliği tarafından tünel içerisindeki kazaların ve önemli olayların önlenmesi, insan yaşamının ve çevrenin korunması için en üst derecede önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2004 yılında “Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri” adı altında AB direktifleri belirlenmiştir. Tüm AB ülkeleri ve üye olma sürecindeki ülkeler bu direktifleri sağlamak ve ülkelerindeki tünellere uygulamak zorundadır. AB’ye üye olma sürecinde ülkemizde de bu AB direktiflerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Tünelin aydınlatması, havalandırması, enerji temini ve trafik işaretlemesi, acil hizmetlere erişim, cepler, sığınaklar, drenaj, acil hizmet istasyonları, kontrol merkezi, izleme sistemleri, su temini, tünel kapatma ekipmanları, haberleşme sistemleri, radyo ve benzeri sistemlerinin tesis edilmesi, tünelin işletilmesi aşamasında idari yönetiminin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla tünellerin projelendirilmesinin ve inşasının AB kriterlerine göre standartlara oturtulması gerekmektedir.

Şehirlerarası ve şehir içi karayolu ulaşım ağında tünellerin sayısı son yıllarda artış göstermiş ve halen de artmaya devam etmektedir. Ülkemizde şehirlerarası yollarda 120 bin km uzunluğunda toplam 186 adet tünel bulunmaktadır. Üstelik şehir içi tüneller de buna dahil değildir.

Dersin işlenmesi ile beraber ulaştırma konusunda eğitim görecek öğrenciler tünellerin proje, yapım ve işletme standartlarını AB kriterleri çerçevesinde öğrenecektir. Standartların yaygınlaşması ülkemizde karayolu ulaşım ağlarında sayısı halen artmaya devam eden çok sayıdaki tünelin minimum güvenlik gereksinimlerinin sağlanmasına da faydası olacaktır.

KSUY5337 Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Kentsel araştırmada farklı metodolojiler ve dayandıkları teorik yaklaşımlar; araştırma sorunsalı oluşturmak; kentsel araştırmanın tasarımı; kentsel araştırmada veri toplama: niceliksel ve niteliksel teknikler; kentsel araştırmada uygun yöntem ve tekniklerin seçimi ve uygulanması; Kentsel araştırmalarda alan araştırması ilke ve uygulamaları; araştırmanın sonuçlandırılması ve verilerin analizi; Araştırma sonuçlarının sunumu;  kentsel araştırma örnekleri üzerinden yöntemlerin sorgulanması; Türkiye’de kentsel araştırmaların tarihi ve örnekleri; çağdaş kentsel araştırma örneklerinin sorgulanması.

KSUY5338 Ulaşım Tesislerinde Risk Analizi

Ulaşım tesislerindeki riskler, potansiyel tehlikeler, olasılık ve etkileri, risk önceliklendirme, risk analizi, risklerin izlenmesi, risklerin minimize edilmesi veya tamemen ortadan kaldırılması, ulaşım alanındaki aksamalara neden olabilecek risklerin oluşmadan önlenmesi çalışmaları, risk azaltma, risk yönetimi, risk analizi teknikleri

KSUY5339 Kent Merkezlerinin Planlama İlkeleri

Karmaşık bir sistem olan kentler ve kentlerin planlanması genel olarak sistem kuramına dayanmaktadır. Kentsel gelişme, dialektik (neden-sonuç) ilişkiye bağlı olarak gelişir ve kentsel planlamada bu yaklaşım esas alınır. Bu bağlamda kentler, kentsel yerleşmeler, farklı parçalar, bölümler ya da alt bölgelerden meydana gelir. Bu nedenle her alt bölgenin kendi dinamiklerine bağlı bir işleyişi olmakla birlikte aynı alt bölgeler bütünün önemli bir parçası olduklarından bu alt bölgelerde yapılan planlı ya da plansız her müdahale sistemin bütününü etkilemektedir.

Bu ders kapsamında kent planlarında kent merkezlerinin bütüncül olarak ele alınma ilkeleri, kent merkezlerinin mekan organizasyonunda ulaşım modellerinin etkileri, İstanbul Metropolitan Alanı’nda yapılan uygulamalar, aynı kapsamda uluslararası örneklerin tartışılması hedeflenmektedir.

KSUY5340 Toplu Taşımacılık Yönetimi


Toplu Taşımacılık Sistemi, alt sistemleri, aktörleri ve aktörler arasındaki ilişkiler. Toplu taşımacılığın kurumsal ve yasal organizasyonu, finansmanı, toplu taşımacılık idare ve işletmecilerinin yapılanması ve yönetilmesine ilişkin alt konular, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri ve Türkiye ile mukayesesi.

KSUY5341 Yolcu Taşımacılığında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bu derste, öğrencilerin yönetsel bakış açısından hareketle yolcu taşımacılığı işletmeciliği yapan ve onlara destek hizmeti sağlayan kurumların yönetimi ve yönetimde müşteri ilişkileri yönetiminin ve hizmet kalitesinin önemini daha iyi anlayabilmeleri için gerekli temel bazı kavram ve araçları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yolcu taşımacılığında müşteri ilişkileri yönetimi ve hizmet kalitesi ele alınarak,temel pazarlama bilgisi, crm, müşteri sadataki,  hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesine etkiyen unsurlar, ölçme ve raporlama sistemleri incelenecektir. Ders içeriğinde genel olarak dünya genelindeki güncel örnekler kullanılacaktır. Bu açıdan öğrencilerin sınıfta tartışılan örnek olaylar aracılığıyla dünyadaki farklı uygulamaları yakından tanımaları hedeflenmektedir.

KSUY5342 Mühendislikte Proje Hazırlama ve Değerlendirme Esasları

Mühendislik Projeleri, stratejik planın gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılan en önemli araçlardan biridir. Genellikle yatırım kararlarının alınmasında kullanılır ve kısaca Fizibilite Etüdü veya Yapılabilirlik Etüdü olarak bilinir. Yatırımcı ister kamu olsun, isterse özel teşebbüsçü olsun devletin yatırım programı karar organları ( DPT ve Hazine) ve finansman kuruluşları ile ilişkilerde fizibilite etütleri gerekli ve vazgeçilmez bir çalışma olarak talep edilmektedir. Fizibilite etüdü kapsamında; pazar etüdü, teknik analiz, teknoloji seçimi ve transferi, yatırım ve işletme dönemi bilgileri ve proje değerlendirme kriterleri yer almaktadır. Proje çalışmalarında; proje ekibinin bir parçası olarak nasıl davranılması ve sorumlulukların ne kadarına sahip olunması gerektiği ile iletişim becerilerinin ne denli önemli olduğu açıktır. Özellikle projenin zaman, maliyet ve risk değişkenleri detaylı ve uygulamalı izahı verilecektir. Projede öngörülen kuruluş ve fabrika yeri seçim kriterleri, sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hesaplanması, projenin karlılığı, projenin ekonomik ömrü, yatırımın bugünkü değeri ve yatırımın geri dönüş oranı gibi temel hususlar açıklanacaktır. Böylece dersi alan mühendisler iş dünyası ile aynı lisanı konuşarak kolayca iletişim kurma imkânına kavuşacaklardır.

KSUY 5412 Kent Ekonomisi ve Finans Yönetimi

Bu ders, kent projeleri ve büyük ölçekli mülk kalkınmlarınının Pazar analizi ve finansal fizibilitesi ile ilgilenmektedir. Pazar hareketleri, finansal sürdürülebilirlik, yatırım stratejileri ve projelerin yapılandırılması. Ev, alışveriş, ofis ve otellerin market analizi metotlerının araştırılması. Kent projelerinin alternatif finansmanı, proje fizibilitesinin belirlenebilmesi için nakit akım modeli.

KSUY5413 Gelişmiş Ülkelerde Ulaştırma Politikaları ve Sonuçları

Gelişmiş ülkelerdeki ulaşım politikaları ve uygulamaları (şartların, eğilimlerin ve yaklaşımların karşılaştırılması), Gelişmiş ülkelerdeki şehirler ve metropolitan alanlardaki ulaşım krizi, Ulaşımın şehirleri ve yaşanabilirliğini etkilemesi, Kentsel ulaşım politikalarındaki ikilem, Kent-ulaşım ilişkisi ve Kentsel ulaşım türlerindeki çapraşıklık.

KSUY 5887 Seminer

Yüksek lisans çalışması yapmak isteyen öğrencilerin, tez aşamasına geçmeden önce almaları zorunlu olan, muhtemelen ileride hazırlayacakları tez konusunda ön-araştırma yapıp bunu sundukları ve tez hazırlama sürecine ilişkin bilgilerle donatıldıkları uygulamalı bir derstir.

KSUY 5888 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans programında tezli opsiyonu seçen öğrencilerin, genelde programda öğretilen konularda ilgi duydukları bir alanda yapacakları bilimsel bir araştırmadır. Öğrencilerin bu derse en az iki dönem kayıt yaptırmaları gerekir.

KSUY 5999 Proje

Yüksek Lisans programı öğrencinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.

Program Tanımı

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ

(Türkçe – Tezli/Tezsiz)

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa ILICALI, Yrd. Doç. Dr. Nilgün CAMKESEN
İletişim: mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr nilgün.camkesen@bahcesehir.edu.tr,
Tel: 0212 - 381 09 76

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan, eğitim dili Türkçe olan bir programdır. Tezli program, 21 kredilik 7 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz program, 30 kredilik 10 ders ve proje çalışmasından oluşmaktadır. Tezli program en az 4 yarıyılda, tezsiz program ise en az 3 yarıyılda bitirilebilir.

PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kent ve ulaştırma sistemleri hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmaktır. Bu program, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma ve planlama sistemlerine yönelik olarak ülkemiz koşullarına uygun yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunarak ve aldıkları görevlerde etkinliklerini arttırarak yardımcı olur. Program genel mühendislik ve planlama konularındaki problemleri çok disiplinli yaklaşımlar dahilinde çözebilmek için gerekli olan bilgileri de içinde barındırır. Bu programa katılanlar, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici ve planlamacı pozisyonlarının gerektirdiği organizasyon, planlama, karar alma ve yönetim yetkinliklerini kazanır.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı temel olarak,

  • Kentsel sistemler ve ulaştırma yönetimi konusunda bilgi ve deneyim elde ederek kariyerlerini geliştirmek isteyen ilgili bölüm mezunu bireyleri,

  • Çalıştığı kurumlarda planlama ve yönetim kademelerini hedefleyen bireyleri,

  • Çok disiplinli bir yaklaşım çerçevesinde planlama ve yönetim becerisi kazanmak isteyen bireyleri,

  • İlgili alanda daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan katılımcıları

hedeflemektedir.

PROGRAM YAPISI
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans programında, öğrencileri kendi kariyer planlarına uygun karma bir program seçebilecekleri gibi günümüzün şartlarına göre tanımlanmış alt uzmanlık modüllerinden herhangi birini de seçebilir. Seçmeli derslerin farklı gruplandırılması ile aşağıdaki iki ayrı alanda uzmanlaşma sağlanabilir.

Kentsel Sistemler Yönetimi Alanı; şehir problemleri ve çözümlerine yönelik disiplinlerarası bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Çevresel, mimari, kültürel yaklaşımlar ile şehircilik yaklaşımını bir araya getirmeyi ve bu bakış açısından yeni çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Ulaştırma Sistemleri Yönetimi Alanı; şehrin tüm dinamiklerini ele alarak, özellikle günümüzde büyük şehirlerimizde büyük bir problem haline gelmiş olan ulaştırmaya yeni yaklaşımlar ve çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Her öğrenci program dersleri dışında başka programlardan en fazla bir ders alabilir. Bu dersler Fen Bilimleri Enstitüsü ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programlardan ilgili program koordinatörlerinin de onayı ile alınabilir.

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI:

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı Kabul Koşulları:

  • Üniversitelerin dört yıllık ilgili lisans programından başarıyla mezun olmak.

  • ALES sınavında sayısal kategoriden en az 55 puan almış olmak.